தமிழ் இடுக்குப் பனை யின் அர்த்தம்

இடுக்குப் பனை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நிறைய கள் வடியும் தன்மை உடைய பனை மரம்.