தமிழ் இடுகுறி யின் அர்த்தம்

இடுகுறி

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    காரண அடிப்படை இல்லாமல் ஒரு பொருளுக்கு ஏற்பட்டு வழங்கும் பெயர்.