தமிழ் இடைநிறுத்து யின் அர்த்தம்

இடைநிறுத்து

வினைச்சொல்-நிறுத்த, -நிறுத்தி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (தற்காலிகமாக) நிறுத்திவைத்தல்.