தமிழ் இடைநிலைப் பள்ளி யின் அர்த்தம்

இடைநிலைப் பள்ளி

பெயர்ச்சொல்