தமிழ் இடையறாத யின் அர்த்தம்

இடையறாத

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இடைவிடாத; தொடர்ச்சியான.

    ‘இடையறாத மழை’
    ‘அவருடைய இடையறாத உழைப்பே அவருடைய வெற்றிக்குக் காரணம்’