தமிழ் இத்தனைக்கும் யின் அர்த்தம்

இத்தனைக்கும்

இடைச்சொல்

  • 1

    முதல் கூற்றை அதற்குப் பொருந்தாத இரண்டாவது கூற்றுடன் தொடர்புபடுத்த இரண்டு வாக்கியங்களுக்கு இடையில் பயன்படுத்தும் இடைச்சொல்.

    ‘எல்லாக் குறள்களையும் ஒப்பிக்கிறார்; இத்தனைக்கும் இவர் பள்ளிக்கூடமே போனதில்லை’
    ‘எண்ணெய் வாங்காமல் வந்திருக்கிறீர்கள்; இத்தனைக்கும் நான் எழுதிக் கொடுத்திருக்கிறேன்’