தமிழ் இத்துணை யின் அர்த்தம்

இத்துணை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு