தமிழ் இதுகாறும் யின் அர்த்தம்

இதுகாறும்

வினையடை

உயர் வழக்கு