தமிழ் இந்தியக் காவல் பணி யின் அர்த்தம்

இந்தியக் காவல் பணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உள்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை மேற்கொண்டிருக்கும் மத்திய அரசின் பணிப் பிரிவு; (சுருக்கமாக) இ.கா.ப.