இனிது -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

இனிது1இனிது2

இனிது1

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு மனத்துக்கு நிறைவு அல்லது மகிழ்ச்சி தருவது.

  ‘இனிதான வாழ்க்கை அமைய உங்களுக்கு என் வாழ்த்துகள்’
  ‘உங்கள் பயணம் இனிதாக அமையட்டும்!’

இனிது -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

இனிது1இனிது2

இனிது2

வினையடை

 • 1

  நிறைவாக; சிறப்பாக.

  ‘திருமணம் இனிது நடந்தது’
  ‘விழா நாட்டுப்பண்ணுடன் இனிது நிறைவேறியது’