தமிழ் இயம்பு யின் அர்த்தம்

இயம்பு

வினைச்சொல்இயம்ப, இயம்பி

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (ஒன்றை) கூறுதல்; சொல்லுதல்.

    ‘தாங்கள் இயம்பியபடியே செய்துவிட்டோம், குருவே!’