தமிழ் இயற்கை உபாதை யின் அர்த்தம்

இயற்கை உபாதை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு

    காண்க: இயற்கைக்கடன்