தமிழ் இயற்கை உபாதை யின் அர்த்தம்

இயற்கை உபாதை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு