தமிழ் இயற்கை வாயு யின் அர்த்தம்

இயற்கை வாயு

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்