தமிழ் இரட்டு யின் அர்த்தம்

இரட்டு

வினைச்சொல்இரட்ட, இரட்டி

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    (எழுத்து) இரட்டித்தல்.