தமிழ் இரட்டை எண் யின் அர்த்தம்

இரட்டை எண்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்