தமிழ் இரண்டு யின் அர்த்தம்

இரண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒன்று என்ற எண்ணுக்கு அடுத்த எண்.