தமிழ் இரத்தினம் யின் அர்த்தம்

இரத்தினம்

பெயர்ச்சொல்