தமிழ் இராசவள்ளிக் கிழங்கு யின் அர்த்தம்

இராசவள்ளிக் கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பெருவள்ளிக் கிழங்கு.