தமிழ் இருகாலி யின் அர்த்தம்

இருகாலி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இரண்டு பனங்கொட்டைகள் மட்டுமே உள்ள பனங்காய்.