தமிழ் இருந்தபோதும் யின் அர்த்தம்

இருந்தபோதும்

இடைச்சொல்