தமிழ் இருந்தாலும் யின் அர்த்தம்

இருந்தாலும்

இடைச்சொல்

  • 1

    ‘இருந்தபோதிலும்’ என்னும் பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்.