தமிழ் இருப்பினும் யின் அர்த்தம்

இருப்பினும்

இடைச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ‘இருந்தபோதிலும்’ என்னும் பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்.