தமிழ் இருபாலார் யின் அர்த்தம்

இருபாலார்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு