இருவாட்சி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

இருவாட்சி1இருவாட்சி2

இருவாட்சி1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரவில் மலரும் மணம் மிக்க (மல்லிகை இனத்தைச் சேர்ந்த) சிறு வெண்ணிறப் பூ/மேற்குறிப்பிட்ட பூவைத் தரும் சிறு மரம்.

இருவாட்சி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

இருவாட்சி1இருவாட்சி2

இருவாட்சி2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (உயரமான மரத்தின் பொந்துகளில் வாழும்) வளைந்த, பெரிய அலகின் மேல் சிறிய அலகு போன்ற ஒரு பாகத்தைக் கொண்டிருக்கும் பறவை.

    ‘காடுகள் தொடர்ந்து அழிக்கப்பட்டுவருவதால் இருவாட்சிப் பறவை இனம் அரிதாகிக்கொண்டுவருகிறது’