தமிழ் இறங்கு வரிசை யின் அர்த்தம்

இறங்கு வரிசை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எண்களில் பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணை அடையும் வரிசை.