தமிழ் இறந்தகாலம் யின் அர்த்தம்

இறந்தகாலம்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    ஒரு செயல் நடந்து முடிந்த காலம்.

    ‘‘விளையாடினான்’ என்ற வினைமுற்றில் ‘இன்’ இறந்தகாலத்தைக் குறிக்கும்’