தமிழ் இறுதியாக யின் அர்த்தம்

இறுதியாக

வினையடை

  • 1

    ஒன்றை முடிக்கும் வகையில்; கடைசியாக.

    ‘இறுதியாக உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்’
    ‘இறுதியாக, இந்த நூலின் அச்சுப் பிழைகளைப் பற்றிச் சிறிது கூற வேண்டும்’
    ‘சொத்து வழக்கு மூன்று வருடங்கள் நீடித்தது. இறுதியாக வெற்றி எங்களுக்குத்தான்’