தமிழ் இலயி யின் அர்த்தம்

இலயி

வினைச்சொல்இலயிக்க, இலயித்து