தமிழ் இல்லா யின் அர்த்தம்

இல்லா

பெயரடை

உயர் வழக்கு