தமிழ் இல்லாவிடில் யின் அர்த்தம்

இல்லாவிடில்

இடைச்சொல்

உயர் வழக்கு