தமிழ் இளமானி யின் அர்த்தம்

இளமானி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இளங்கலை.

    ‘இளமானிப் பட்டதாரி’
    ‘இளமானிப் பட்டதாரிகளுக்கு ஆசிரியர் வேலை வழங்கப்பட்டது’