தமிழ் இவன் யின் அர்த்தம்

இவன்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    உயர்திணைப் படர்க்கையில் அருகில் இருக்கும் ஆணைச் சுட்டும் பிரதிப்பெயர்.