தமிழ் இவள் யின் அர்த்தம்

இவள்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    உயர்திணைப் படர்க்கையில் அருகில் இருக்கும் பெண்ணைச் சுட்டும் பிரதிப்பெயர்.