தமிழ் இவை யின் அர்த்தம்

இவை

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    அருகில் இருக்கும் அஃறிணைப் பொருள்களைச் சுட்டும் பிரதிப்பெயர்.