தமிழ் இஷ்ட தேவதை யின் அர்த்தம்

இஷ்ட தேவதை

பெயர்ச்சொல்