தமிழ் ஈக்கில் யின் அர்த்தம்

ஈக்கில்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (தென்னை) ஈர்க்கு; ஈர்க் குச்சி.

    ‘ஈக்கில் விளக்குமாறு’