தமிழ் ஈக்கில் கட்டு யின் அர்த்தம்

ஈக்கில் கட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஈர்க்குச்சியால் ஆன, நீண்ட கைப்பிடி உள்ள துடைப்பம்.