தமிழ் ஈசானிய மூலை யின் அர்த்தம்

ஈசானிய மூலை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு