தமிழ் ஈடாட்டம் யின் அர்த்தம்

ஈடாட்டம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஊசலாட்டம்.

    ‘மக்கள் கிளர்ச்சியினால் சர்வாதிகார ஆட்சி ஈடாட்டம் கண்டது’