தமிழ் ஈன்றெடு யின் அர்த்தம்

ஈன்றெடு

வினைச்சொல்-எடுக்க, -எடுத்து

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு

    காண்க: ஈன்