தமிழ் ஈருள்ளி யின் அர்த்தம்

ஈருள்ளி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு காரம் சற்றுக் கூடிய சிறு வெங்காயம்.