தமிழ் ஈர்வாங்கி யின் அர்த்தம்

ஈர்வாங்கி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு