தமிழ் உகப்பு யின் அர்த்தம்

உகப்பு

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு