தமிழ் உங்கள் யின் அர்த்தம்

உங்கள்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    ‘நீங்கள்’ என்பது வேற்றுமை உருபு ஏற்கும்போது திரியும் வடிவம்.

    ‘உங்கள் தெருவின் பெயர் என்ன?’
    ‘உங்களை நான் எங்கோ பார்த்திருக்கிறேன்’