தமிழ் உச்சிக்கொள் யின் அர்த்தம்

உச்சிக்கொள்

வினைச்சொல்-கொள்ள, -கொண்டு

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒருவரை அல்லது ஒன்றை) முந்துதல்.

    ‘அவன் மற்ற மாணவர்களை உச்சிக்கொண்டு ஓடி முதலாவதாக வந்தான்’