தமிழ் உச்சிமோ யின் அர்த்தம்

உச்சிமோ

வினைச்சொல்-மோக்க, -மோந்து