தமிழ் உட்கருத்து யின் அர்த்தம்

உட்கருத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வெளிப்படையாகத் தெரியாத) நுட்பமான செய்தி.