தமிழ் உட்கார்த்து யின் அர்த்தம்

உட்கார்த்து

வினைச்சொல்உட்கார்த்த, உட்கார்த்தி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (ஒருவரை) உட்காரச் செய்தல்.

    ‘குழந்தையை மடியில் உட்கார்த்திக்கொண்டாள்’