தமிழ் உடன்பிறந்தார் யின் அர்த்தம்

உடன்பிறந்தார்

பெயர்ச்சொல்