உடனே -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

உடனே1உடனே2

உடனே1

வினையடை

  • 1

    (செயல் நடந்த) நிமிடமே; தாமதிக்காமல் விரைந்து.

    ‘கடிதம் கண்டதும் உடனே பதில் எழுதவும்’
    ‘நேரமாகிவிட்டது, நீ உடனே கிளம்பு!’

உடனே -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

உடனே1உடனே2

உடனே2

இடைச்சொல்